Regulamin sklepu internetowego Estolan

Spis treści:

1.Postanowienia Ogólne i Definicje

2.Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

3. Informacje podstawowe i wymagania techniczne

4. Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

5. Zasady składania Zamówienia

6. Metody płatności oraz dostawy

7. Warunki zawarcia Umowy

8. Prawo odstąpienia od Umowy

9. Reklamacja i gwarancja

10. Postanowienia końcowe

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne i Definicje

1.1. Sklep internetowy Estolan, dostępny pod adresem internetowym  www.Estolan.pl prowadzony jest przez Andrzej Beczek prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951 108 37 53, REGON 141181245

Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@estolan.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 601 20 84 89

SZUKAJ:

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane  wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Definicje

1.3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Estolan wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 951 108 37 53, REGON 141181245

1.5.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Estolan

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

1.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Rozdział 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.2. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.5. Koszyk –którym widoczne są w nim wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.6. Produkt – dostępny w Sklepie  produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym i trwającymi promocjami.

Rozdział 3. Informacje podstawowe i wymagania techniczne

3.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

3.3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie z dostępem do sieci Internetowej, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),włączona obsługa plików cookies.

3.4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Rozdział 4.  Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

4.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

4.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Rozdziale 1 pkt.1.1

Rozdział 5. Zasady składania Zamówienia

5.1. W celu złożenia Zamówienia należy: zalogować się do Sklepu internetowego www.Estolan.pl

5.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

5.3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.4. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5.5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem Rozdział 6 pkt.

5.6. Kupujący może złożyć Zamówienie, o którym mowa w pkt. 5.2. niniejszego rozdziału, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

5.7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.8. Każde Zamówienie złożone w Sklepie internetowym będzie potwierdzane przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 2 dni roboczych od momentu jego złożenia.

5.9. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia nie będzie ono realizowane.

5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego weryfikowania Zamówień w celu potwierdzenia wiarygodności Kupującego. W przypadku negatywnej weryfikacji Zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący poinformowany o tym fakcie.

5.11.  Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży, osoba taka powinna przesłać pisemną deklarację o usunięciu swoich danych osobowych z serwisu www.Estolan.pl na adres mailowy kontakt@Estolan.pl

5.12.Średni czas realizacji Zamówienia wynosi 2 -3 dni robocze. W przypadku braków magazynowych, czas realizacji może się przedłużyć do 7 dni roboczych.

5.13. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji. Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

Rozdział 6. Metody płatności oraz dostawy

Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
6.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.  
6.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.3. Płatności elektroniczne: płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl , Blik, PayPal.

6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.4. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa (do 3 dni roboczych)

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, (do 3 dni roboczych)

 Paczkomat Inpost, paczkomat Inpost za pobraniem (do 3 dni roboczych)

6.5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

6.6. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

6.7. Koszty dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie, o czym Klient jest informowany.

6.8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanej przesyłki.

Rozdział 7. Warunki zawarcia Umowy

7.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem

7.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail lub telefonicznego potwierdzenia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7.4. W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w od dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7.5. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – zamówieni zostanie wysłane po zaksięgowaniu płatności na  rachunku bankowym Sprzedawcy.

7.7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Europy.

7.9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Rozdział 8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

8.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

8.4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Rozdziale 1 pkt.1.1 Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz otrzymania Produktu w stanie nienaruszonym z powrotem, dokonane przez niego płatności za produkt, z wyjątkiem kosztów dostawy.

8.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Rozdział 9. Reklamacja i gwarancja

9.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

9.2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9.3.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy Rozdziale 1 pkt.1.1 lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego.

9.4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

9.5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta nie później niż w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9.6. W razie złożenia reklamacji Konsument jest zobowiązany odesłać towar  na własny koszt na adres podany w wiadomości zwrotnej.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu..

10.3. Karty produktów, usług i firm udostępnione w bazie danych serwisu przez usługodawcę mają charakter poglądowy i informacyjny.
10.4. Opisy, zdjęcia, specyfikacje techniczne, stany magazynowe i ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego.
10.5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.
10.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieumiejętne stosowanie zamówionych produktów. Osoby nie posiadające wykształcenia medycznego i paramedycznego dokonują zakupu na własną odpowiedzialność i akceptują związane z tym ryzyko.

10.7. Zwroty produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt sprzedawcy lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

10.8. Kupujący wypełniając formularz rejestracji i zakładając konto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy “Estolan” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 883).

10.9. Dane osobowe kupujących nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy sprzedawcy.